FINAL PACK TGAT 2 & 3 รุ่น 67

FINAL PACK TGAT2&3 รุ่น67 เรียนทั้งหมด 63 ชั่วโมง
สอนครบทุกพาร์ท พร้อมข้อสอบจริงปีล่าสุด 66
ประกอบด้วย
1. คอร์ส TGAT2 (การคิดอย่างมีเหตุผล) 45 ชั่วโมง
✅ สอนครบทุกพาร์ทตามแนวทางของ ทปอ. ประกอบด้วย 4 หัวข้อ ได้แก่
👉ความสามารถทางภาษา
👉ความสามารถทางจำนวน
👉ความสามารถทางมิติสัมพันธ์
👉ความสามารถทางเหตุผล
2. คอร์ส TGAT3 (สมรรถนะการทำงาน) 18 ชั่วโมง
✅ สอนครบทุกพาร์ทตามแนวทางของ ทปอ. ประกอบด้วย 4 หัวข้อ ได้แก่
👉การสร้างคุณค่าและนวัตกรรม
👉การแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อน
👉การบริหารจัดการอารมณ์
👉การเป็นพลเมืองที่มีส่วนร่วมของสังคม
ทั้งคอร์สเรียน 63 ชั่วโมง (ทวนได้ไม่จำกัด) โดย
เรียนออนไลน์ผ่านกลุ่มเฟสบุ๊ค ไม่จำกัดชั่วโมงเรียน อายุคอร์ส 1 ปี
สอนโดยพี่หมอแม็ค เจ้าของเพจ Facebook : ความถนัดแพทย์ MEDDENT
หากเรียนแล้วสงสัยสามารถสอบถามได้โดยตรงเสมือนเรียนต่อตัว
**สมัครเรียนทางเพจ Facebook : TGAT by Skill**

รายละเอียดเพิ่มเติม